Podmínky a pravidla serveru

I. ZÁKLADNÍ DEFINICE

Správce – vlastník a provozovatel webových stránek, tj. společnost

Objednávající – fyzická osoba, která se Správcem činí právní úkon, který přímo nesouvisí s jejím podnikáním nebo profesní činností, a dále právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity;

Zásady ochrany osobních údajů – dokument obsahující podrobné informace o zpracování osobních údajů a pravidlech ochrany osobních údajů vztahujících se na Objednávajících;

Podmínky a pravidla – tyto Podmínky a pravidla, které obsahují soubor pravidel používání Serveru a práva a povinnosti Objednávajících a Správce, které tvoří pravidla pro poskytování elektronických služeb;

Server skupina vzájemně propojených webových stránek zpřístupněných na internetu na adrese

Produkt – zboží, které lze objednat/koupit prostřednictvím Serveru nebo telefonické objednávky;

Trvalý nosič – materiál nebo zařízení, které umožňují Objednávajícímu uchovávat jemu určené informace způsobem, který umožňuje budoucí přístup k informacím po dobu odpovídající účelu informací a které umožňují reprodukci uložených informací v nezměněné podobě;

pracovní den – kterýkoli den od pondělí do pátku kromě státních svátků.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Podmínky a pravidla definují pravidla používání Serveru a práva a povinnosti Objednávajících a Správce v souvislosti se smlouvami o prodeji Produktů.

2. Prostřednictvím Serveru Správce nabízí Produkty pro Objednávající.

3. Pokud jde o rozsah poskytování služeb v podobě přístupu k Serveru, Správce je poskytuje elektronickými prostředky nepřetržitě a tak poskytuje Objednávajícím přístup k Serveru.

4. Objednávající tímto prohlašuje Správci, že je mu osmnáct (18) let (nebo dosáhl jiného věku, který ho podle domácího práva Objednávajícího opravňuje k uzavírání závazných smluv), má plnou způsobilost k právním úkonům a souhlasí s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách a pravidlech. Pokud Objednávající využívá Server nebo služby Správce jménem třetí osoby, která je právnickou osobou, jednotkou bez právní osobnosti atd., Objednávající tímto prohlašuje Správci, že je oprávněn převzít závazky vyplývající z uzavření této smlouvy jménem takové osoby a přijetí těchto Podmínek a pravidel tímto Objednávajícím se považuje za jejich přijetí touto třetí osobou. V takovém případě se slovem „Objednávající“ v těchto Podmínkách a pravidlech rozumí výše uvedená třetí osoba. V případě neexistence skutečného oprávnění uzavřít závazek jménem třetí osoby se osoba, která údajně jedná za tuto třetí osobu, považuje za Objednávajícího, který uzavřel smlouvu se Správcem svým jménem a ve svůj prospěch. Objednávající, kteří nejsou schopni uzavřít právně závaznou smlouvu se Správcem, nebo ti, kterým je zakázáno využívat služby poskytované prostřednictvím Serveru nebo uzavírat smlouvy prostřednictvím Serveru z důvodu omezení platných v dané zemi nebo regionu, včetně země/regionu, kde má Objednávající v současné době bydliště a kde službu využívá, by Server neměli používat.

5. Správce si vyhrazuje právo tyto Podmínky a pravidla měnit a upravovat, včetně přidávání nových ustanovení nebo odstraňování stávajících, což může učinit kdykoli podle vlastního uvážení zveřejněním změn Podmínek a pravidel na stránkách Serveru. Objednávající je proto povinen pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám Podmínek a pravidel. Pokud není v jiných ustanoveních stanoveno jinak, vstoupí změněné Podmínky a pravidla automaticky v platnost třicet (30) dní po zveřejnění změn na webových stránkách Serveru. Při zveřejnění změn Správce musí uvést, která ustanovení byla změněna, doplněna nebo zrušena. Pokud dojde ke změně Podmínek a pravidel v průběhu platnosti smlouvy, platí ustanovení Podmínek a pravidel ve znění před změnou.

6. Správce nedovoluje a neschvaluje žádné porušování zákona nebo práv třetích osob ze strany Objednávajících.

7. Veškeré texty, grafické materiály, interaktivní prvky, loga, fotografie, soubory, software a všechny ostatní materiály v rámci Serveru, stejně jako výběr, organizace, koordinace, kompilace materiálů a celkový vzhled a charakter Serveru jsou duševním vlastnictvím Správce. Jsou chráněny autorskými právy, právy na vzory, patentovými právy, právy na ochranné známky a dalšími zákony, včetně mezinárodních úmluv a vlastnických práv. Všechna tato práva jsou vyhrazena Správci. Všechny ochranné známky, značky služeb a obchodní názvy jsou majetkem Správce. Bez výslovného souhlasu Správce není Objednávající oprávněn tyto prvky prodávat, distribuovat, kopírovat, měnit, reprodukovat, ukazovat nebo veřejně vysílat, zveřejňovat, upravovat nebo přizpůsobovat, poskytovat k nim licence, vytvářet na jejich základě odvozená díla ani je jakkoli jinak používat.

8. Pokud jde o Objednávajících z Evropské unie, kteří jsou spotřebiteli, plní Správce v souvislosti se smlouvami uzavřenými s těmito uživateli prostřednictvím webových stránek Serveru informační povinnosti vůči Objednávajících v souladu s příslušnými ustanoveními.

9. Všechna zákonem vyžadovaná potvrzení budou zaslána na e-mailovou adresu Objednávajícího.

10. Využíváním služeb nebo zasíláním e-mailů Správci se Objednávající obracejí na správce elektronickou cestou. Komunikace s Objednávajícími probíhá e-mailem nebo telefonicky. Objednávající pro smluvní účely souhlasí s přijímáním informací elektronickou cestou a rovněž souhlasí s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další informace, které jim Správce elektronickou cestou zpřístupní, budou splňovat zákonné požadavky na písemné informace, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.

11. Technickou podmínkou pro používání Serveru Objednávajícím je to, že má pracovní stanici vybavenou operačním systémem a přístupem k internetu a standardním softwarem nezbytným pro prohlížení internetu, včetně práce se soubory cookie. Pro zajištění správného fungování některých funkcí Serveru může být vyžadováno, aby Objednávající poskytl podporu pro Java, Java Script, Flash atd.

12. Správce si vyhrazuje možnost dočasného přerušení přístupu k Serveru, které může být způsobeno modernizačními pracemi nebo technickými problémy. V případě technických problémů se správce zavazuje je co nejdříve odstranit.

III. PODMÍNKY POUŽITÍ SERVERU

1. Objednávající je povinen používat Server způsobem, který je v souladu s ustanoveními Podmínek a pravidel, ustanoveními platných právních předpisů a dobrými mravy a pravidly společenského soužití. Stejným způsobem postupuje Správce při plnění svých povinností.

2. Objednávající prohlašuje, že se seznámil s obsahem Podmínek a pravidel a plně souhlasí s jejich ustanoveními. Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Podmínek a pravidel.

IV. UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ SMLUV. POPLATKY

1. Za účelem uzavření smlouvy se Správcem kontaktuje Objednávající Správce prostřednictvím formuláře dostupného na Serveru, na e-mailovou adresu Správce uvedenou na Serveru nebo telefonicky. Postup objednání Produktu zahrnuje výběr Produktu a způsobu dodání, potvrzení objednávky, povinnost zaplatit a provedení platby za Produkt.

2. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Objednávající potvrdí objednávku. Pokud je objednávka učiněna prostřednictvím Serveru, je potvrzena kliknutím na ikonu „objednat a zaplatit“ nebo podobnou. V případě telefonických objednávek se objednávka potvrdí v průběhu telefonického rozhovoru.

3. V případě telefonického kontaktu za účelem uzavření smlouvy je Správce povinen potvrdit obsah navrhované smlouvy zaznamenané na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Prohlášení spotřebitele o uzavření smlouvy je účinné, pokud bylo po obdržení potvrzení od Správce zaznamenáno na papíře nebo jiném trvalém nosiči.

4. Správce je povinen poskytnout Objednávajícímu potvrzení o uzavření smlouvy na dálku na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději v okamžiku dodání Produktu nebo před zahájením poskytování služby. Správce potvrdí obsah smlouvy zasláním jejího obsahu v elektronické podobě ve formátu pdf nebo v tištěné podobě spolu s dodaným Produktem. Pokud se Objednávající domnívá, že zaslaný obsah smlouvy neodpovídá ujednáním stran, je povinen o tom neprodleně informovat Správce. Bez ohledu na to může Objednávající od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 22 níže.

5. Uzavřením smlouvy se Správce zavazuje převést na Objednávajícího vlastnické právo k Produktu a dodat mu jej a Objednávající se zavazuje Produkt převzít a zaplatit cenu.

6. Objednávající mohou Produkty pořídit za úplatu od Správce. Odměna se vybírá předem nebo při doručení nebo pokud s tím Správce souhlasí s zaplacením části odměny po uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu.

7. Správce dodává Produkt pouze na území České republiky.

8. Vedle ikony/informací v rámci Serveru týkajících se daného Produktu je vždy uvedena cena s DPH, kterou je Objednávající povinen zaplatit, pokud si přeje Produkt zakoupit. Cena uvedená u výrobku NEZAHRNUJE náklady na doručení, které se vypočítávají zvlášť během procesu objednávání. Náklady na dodání jsou rovněž uvedeny cenou s DPH. Náklady na doručení mohou záviset na velikosti, hmotnosti nebo rozměrech objednaného zboží.

9. Ceny uvedené u daného výrobku nebo služby nejsou součástí těchto Podmínek a pravidel a dokud Objednávající daný výrobek nebo službu nezakoupí (tj. před uzavřením smlouvy o prodeji výrobku nebo služby), mohou se tyto ceny měnit. Cenu výrobku však nelze změnit poté, co Objednávající potvrdil objednávku, ale ještě ji nezaplatil. V případě uzavření smlouvy po telefonu je cenová nabídka na Produkt podaná zaměstnancem Správce závazná až do ukončení telefonického rozhovoru.

10. Veškeré ceny a poplatky jsou uvedeny v české koruně, v opačném případě bude jakákoli změna odpovídajícím způsobem oznámena.

11. Objednávající mohou provádět platby prostřednictvím platebních modelů dostupných na Serveru, jako je PayPal a další, včetně plateb debetní nebo kreditní kartou. Všechny platební modely jsou popsány na Serveru.

12. Objednávající, který žádá o platbu prostřednictvím těchto platebních systémů, tímto prohlašuje, že souhlasí s prováděním plateb prostřednictvím služeb, které zahrnují tyto platební systémy, a že se seznámil s pravidly dostupnými na internetových stránkách těchto služeb a souhlasí s ustanoveními v nich obsaženými. V rozsahu povoleném právními předpisy nenese Správce vůči Objednávajícím odpovědnost za veškeré problémy s platbou z důvodů na straně vlastníka výše uvedených služeb, zejména za případné zpoždění provedení platby nebo její nemožnost z technických důvodů. V takovém případě by se měl Objednávající obrátit na provozovatele příslušné platební služby v souladu s postupem a zásadami uvedenými v předpisech této služby. Pokud není platba přijata z důvodů na straně Správce, měl by Objednávající informovat Správce o této skutečnosti zasláním zprávy na následující e-mailovou adresu:

13. Objednávající souhlasí s tím, aby Správce předal osobní údaje Objednávajícího, jako je jméno, příjmení, adresa, jakož i další údaje, např. číslo bankovního účtu platebním operátorům uvedeným v bodě 12 výše a souhlasí se zpracováním těchto údajů platebními operátory, a to za účelem provedení transakce v podobě úhrady ceny Objednávajícím ve prospěch Správce.

14. Objednávající prohlašují, že za všechny produkty a služby prodávané prostřednictvím Serveru budou platit penězi z legálních zdrojů.

15. Správce je povinen poskytnout potvrzení o uzavření smlouvy s Objednávajícím z Evropské unie, který je spotřebitelem, na Trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po jejím uzavření. Toto potvrzení by mělo obsahovat informace požadované platnými právními předpisy, neposkytl-li Správce Objednávajícímu tyto informace na Trvalém nosiči před uzavřením smlouvy.

16. Nejpozději v okamžiku, kdy Objednávající projeví vůli být smlouvou vázán, je Správce povinen Objednávajícího jasným a srozumitelným způsobem informovat o

1) hlavních vlastnostech poskytování služby s přihlédnutím k předmětu služby a způsobu komunikace se spotřebitelem;

2) svých identifikačních údajích, zejména o firmě, orgánu, který podnik zaregistroval, a čísle, pod kterým je registrován

3) adrese společnosti, e-mailové adrese a telefonním nebo faxovém čísle, pokud jsou k dispozici, na kterých může spotřebitel rychle a účinně kontaktovat se společností;

5) celkové ceně nebo odměně za plnění včetně daní, a pokud z povahy plnění vyplývá, že jejich výši nelze přiměřeně vypočítat předem – o způsobu jejich výpočtu, jakož i o dopravních, dodacích, poštovních a jiných poplatcích, a pokud tyto poplatky nelze určit – o povinnosti je uhradit; v případě smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy obsahující předplatné musí obchodník uvést celkovou cenu nebo odměnu, včetně všech plateb za zúčtovací období, a pokud smlouva stanoví pevnou sazbu, také celkové měsíční platby;

6) nákladech na použití komunikačních prostředků na dálku za účelem uzavření smlouvy, pokud tyto náklady přesahují náklady běžně účtované za použití těchto komunikačních prostředků;

7) způsobu a lhůtě platby;

8) způsobu a čase plnění ze strany obchodníka a postupu obchodníka při vyřizování stížností;

9) způsobu a lhůtě pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle článku 27, jakož i vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, uvedeném v příloze 2 zákona;

10) nákladech na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, které nese spotřebitel; v případě smluv uzavřených na dálku – nákladech na vrácení zboží, pokud jej vzhledem k jeho povaze nelze běžně zaslat poštou;

11) povinnosti spotřebitele uhradit přiměřené náklady obchodníka v souladu s článkem 35, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy po podání žádosti v souladu s čl. 15 odst. 3 a čl. 21 odst. 2;

12) neexistenci práva na odstoupení od smlouvy podle článku 38 nebo okolnostech, za kterých spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;

13) povinnosti obchodníka dodat zboží bez vad;

14) možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a zjednávání nápravy a způsobu přístupu k nim.

17. Doba provedení dodání Produktu závisí na způsobu dopravy zvoleném Objednávajícím a činí v průměru 2-5 pracovních dnů ode dne zaúčtování platby částky na bankovní účet Správce.

18. Objednávající je povinen v průběhu objednávání poskytnout správné a úplné údaje, které umožní řádné plnění smlouvy, zejména řádné dodání Produktu. Pokud Správce nemůže z důvodu nesprávných údajů dodat zakoupený Produkt, kontaktuje Objednávajícího za účelem získání správných údajů, a pokud kontakt není možný, může Správce objednávku zrušit a vrátit Objednávajícímu cenu v souladu s ustanoveními zákona, zejména zákona o ochraně spotřebitele.

19. Objednávající prohlašuje, že není plátcem DPH. Pokud se Objednávající stane plátcem této daně nebo jím již je, je povinen poskytnout všechny údaje potřebné pro vystavení faktury DPH, zejména identifikační číslo pro DPH. Tato faktura bude zaslána na e-mailovou adresu Objednávajícího.

20. Objednávající prohlašuje, že si je vědom toho, že zadávání objednávek prostřednictvím Serveru nebo telefonicky za účelem nákupu Produktů nebo služeb zahrnuje povinnost zaplatit.

21. Objednávající, sám a na vlastní náklady, je povinen zajistit si přístup k telekomunikačním službám nezbytným pro využívání služeb Správce. Poplatky za služby poskytovatele internetu nebo telefonního připojení neúčtuje Správce, ale poskytovatel internetu nebo telekomunikačních služeb.

22. Objednávající má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu a bez vzniku nákladů, s výhradou ustanovení odstavce 23 níže. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty. Odstoupení od smlouvy vyžaduje zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy.

23. V případě odstoupení od smlouvy nese přímé náklady na vrácení výrobku Objednávající. Objednávající je povinen vrátit Produkt Správci nebo jej předat osobě pověřené Správcem k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před její uplynutím.

V. DOPLŇKY STRAVY

1. V případě Produktu, který je doplňkem stravy, Objednávající prohlašuje, že si je vědom toho, že doplněk stravy není lékem. Objednávající si je vědom toho, že doplněk stravy je potravina, která je určena k doplnění běžné stravy a je koncentrovaným zdrojem vitamínů nebo minerálů nebo jiných látek, které mají výživový nebo jiný fyziologický účinek.

2. Pokud má Objednávající pochybnosti o užívání daného doplňku stravy ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu nebo o vlivu doplňku stravy na jeho zdravotní stav, je povinen se před zakoupením Produktu poradit s dietologem nebo lékařem.

3. V rozsahu povoleném zákonem je vyloučena odpovědnost Správce za to, že Objednávající v důsledku užívání doplňku stravy nedosáhl očekávaného účinku.

V. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

Objednávající tímto prohlašuje a zaručuje, že nebude provádět následující činnosti:

a) Objednávající se nesmí vydávat za žádnou jinou osobu nebo subjekt, ať už skutečné nebo fiktivní, ani o sobě nepravdivě tvrdit, že je spojen s jakoukoli osobou nebo subjektem,

b) Objednávající nesmí službu používat k jiným účelům než k využívání služeb nabízených Správcem;

c) Objednávající nesmí obcházet nebo deaktivovat bezpečnostní prvky Serveru;

d) Objednávající nesmí používat Server k jakýmkoli nelegálním účelům nebo k porušování vnitrostátních nebo mezinárodních zákonů, včetně zákonů týkajících se ochrany autorských práv, práv průmyslového vlastnictví a jiných vlastnických práv, jakož i zákonů o ochraně osobních údajů;

e) Objednávající se nesmí pokoušet jakýmkoli způsobem porušovat nebo zasahovat do zdrojového kódu Serveru nebo jejich částí;

f) Objednávající nesmí Server ani jeho části (včetně Podmínek a pravidel ) upravovat, přizpůsobovat, překládat ani na jejich základě vytvářet odvozená díla;

g) Objednávající nesmí žádným způsobem úmyslně narušovat nebo se pokoušet narušovat provoz Serveru nebo narušovat používání Serveru jinými uživateli, zejména nahráváním nebo šířením virů nebo jiného škodlivého softwaru, jako je adware, spyware atd.

VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. V rozsahu povoleném zákonem je vyloučena odpovědnost Správce za:

- jakoukoli škodu vzniklou v důsledku používání Serveru, přístupu k němu nebo nemožnosti jej používat z důvodů, které Správce nemůže ovlivnit;

- jakékoli škody způsobené viry, trojskými koni apod., které mohou být zaslány na Server nebo jeho prostřednictvím třetími osobami;

- veškerá jednání a jejich důsledky vyplývající z porušení ustanovení těchto Podmínek a pravidel Objednávajícím nebo poskytnutí nepravdivých údajů Objednávajícím nebo nepravdivých či falešných prohlášení a ujištění zmíněných v těchto Podmínkách a pravidlech,

2. Správce nenese jakoukoli odpovědnost vůči třetím osobám zejména za neplnění nebo nesprávné plnění této smlouvy Objednávajícím, za protiprávní jednání Objednávajícího, za porušení zákona Objednávajícím, za nepravdivé informace, ujištění nebo prohlášení poskytnuté Objednávajícím nebo za protiprávní použití produktu obdrženého od Správce. V případě, že jsou Správci ze strany třetích osob předložena jakákoli obvinění, stížnosti, petice, požadavky, nároky, reklamace apod. týkající se chování Objednávajícího, jež je uvedené v předchozí větě, Objednávající se zavazuje nést vůči těmto subjektům plnou odpovědnost, což zejména znamená, že Objednávající uhradí veškeré související náklady, které Správci vzniknou nebo které bude Správce povinen jakoukoliv formou vynaložit, a to zejména náklady na právní pomoc, poplatky, náhrady škody, pokuty, zadostiučinění, peněžité tresty, smluvní pokuty, náklady na předvolání, náklady na jednání u soudu nebo u orgánu státní či veřejné správy, náklady na korespondenci a veškeré další případné náklady, poplatky apod. To se nevztahuje na spotřebitele v rozsahu, v jakém by byla dotčena jejich práva.

3. Vůči Objednávajícím, kteří nejsou spotřebiteli, je odpovědnost Správce omezena na 5400 Kč.

4. Vůči Objednávajícím, kteří nejsou spotřebiteli, je ručení Správce za vady vyloučeno.

X. STÍŽNOSTI

1. Objednávající má právo podat stížnost týkající se služeb poskytovaných Správcem a zakoupených Produktů.

2. Stížnosti se podávají v elektronické podobě na e-mailovou adresu: Stížnosti budou vyřízeny do 30 dnů od jejich obdržení správcem.

3. Stížnost v průběhu reklamačního řízení by měla obsahovat podrobný popis toho, v čem nesrovnalosti spočívají a jaké řešení by bylo pro Objednávajícího uspokojivé. Odpověď na stížnost se zasílá na e-mailovou adresu na trvalém nosiči nebo v papírové podobě v obvyklé písemné formě.

4. Správce stížnost uznává v případě, že Objednávající neobdrží odpověď ve lhůtě uvedené v odstavci 2 výše.

5. Správce nese odpovědnost vůči Objednávajícím, kteří jsou spotřebiteli, v rámci záruky, pokud má prodaný Produkt vadu. Objednávající má práva stanovená občanským zákoníkem, zejména právo požadovat snížení ceny, odstoupit od smlouvy, vyměnit věc za věc bez vady nebo vadu odstranit.

6. Objednávající, který uplatňuje svá práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na adresu: WeDeliver Logistics LTD, ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa, Polsko

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí těchto Podmínek a pravidel, závaznou pro všechny Objednávající, je příloha „Zásady ochrany osobních údajů“.

2. Veškerá komunikace se správou Serveru by měla probíhat prostřednictvím e-mailu na následující adrese email

3. Objednávající není oprávněn převést práva, povinnosti nebo nároky vyplývající z této smlouvy (Podmínek a pravidel) mezi ním a Správcem na jakoukoli třetí stranu – bez písemného souhlasu Správce.

4. Ustanovení, která se ukáží jako neplatná nebo neúčinná, nemají vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinná ustanovení se nahradí takovými platnými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají ekonomickému významu, úmyslu stran a účelu neúčinných ustanovení.

Podmínky a pravidla vstupují v platnost dne 01.01.2022